← Värmlands att-göra-lista

Green Drive Region/Budkavlen

Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén ”budkavlen” som ska besöka kommuner i hela projektområdet.

Under hösten 2016 turnerar budkavlen i Värmland för att samverka kring el, vätgas och biodrivmedel tillsammans med kommunerna.

Green Drive Region och budkavlen kopplar till dessa åtgärder under det prioriterade området ”Fler och starkare företag”:

  • Påverka attityder och beteende så att människor och företag att bli mer resurseffektiva i sin konsumtion och produktion.
  • Arbeta med tekniska förbättringar och utveckling inom områden som resurshushållning, förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik, hållbara transportsystem, klimatanpassning och livsmedelsproduktion.
  • Stimulera nya energilösningar och affärsdriven klimat- och miljöutveckling inom näringslivet, till exempel genom att visa upp de resurseffektiva lösningar och system som finns lokalt.
  • Uppmuntra offentlig sektor att gå före och ställa tydliga krav på resurseffektiva produkter och tjänster vid upphandling, vilket skapar en ökad marknad för näringslivet.

Vi bidrar också enligt det prioriterade området ”Bättre kommunikationer,
Strategisk inriktning”:

  • Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, transporter och infrastruktur ska harmoniera med målet om hållbar tillväxt.

Budkavlen i Värmland genomförs under november 2016. Projektet fortsätter fram till 30 juni 2018.

Ansvarig part: Interreg-projektet Green Drive Region, projektägare Region Värmland

Prioriterat område: Bättre kommunikationer Fler och starkare företag

Status: Pågående