← Värmlands att-göra-lista

Regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi för hela Värmland som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin. Dessa konkretiserar på så sätt Värmlandsstrategins åtgärder genom att peka ut bland annat roller och ansvar.

Forsknings- och innovationsstrategin som antagits ska vara ett verktyg för en utveckling och tillväxt i Värmland som är hållbar och inkluderande. Strategin utgör ett verktyg som hjälp till att fokusera för att nå resultat och ska bidra till att konkretisera Värmlandsstrategins åtgärd: Mer forskning och innovation.

För att Värmland ska stå sig i konkurrensen behöver vi – människor, företag, akademi, kommunerna, Landstinget och Region Värmland – bli mer innovativa. Genom den här strategin har Region Värmland tillsammans med näringslivet, akademin och offentlig sektor satt på pränt hur vi i Värmland ska prioritera och satsa på innovation för att stärka Värmlands konkurrenskraft. Smart specialisering är smarta sätt att organisera och utveckla befintliga regionala tillgångar för att skapa värden för användare och samhälle.

Målet är att strategin ska användas av alla viktiga aktörer som jobbar med innovation inom Värmlands utpekade specialiseringsområden. Men även att den blir en angelägenhet för aktörer i Sverige, Europa och globalt. Den är ett sätt att synliggöra den potential vi har för innovation och tillväxt. Vilket också hjälper oss i profileringen och med att bygga varumärket Värmland.

Med denna nya strategi är Värmland också den första regionen i Europa som gör en genusanalys och därmed en medveten genusintegrering av sin strategi för smart specialisering.

Ansvarig part: Region Värmland

Styrkor: Karlstads universitet Internationellt näringsliv Skog

Prioriterat område: Fler och starkare företag

Status: Avslutat