Green Drive Region/Budkavlen

Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén ”budkavlen” som ska besöka kommuner i hela projektområdet. Under […] Läs mer

Värmlands bildgalleri

Jag beslutade mig för att sluta åka på charterresor utomlands och istället lägga pengarna på att lära känna Värmland mera ingående. Därför startade jag i januari 2015 hemsidan Värmlands bildgalleri, www.värmlandsbilder.se, där jag visar bilder från mina turer i Värmland, så att även omvärlden kan få se hur fint det är att bo och leva i Värmland.  Jag har […] Läs mer

Akademin för smart specialisering

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.  Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen […] Läs mer

Rotary Karlstad Integration

De fem klubbarna med ca 350 medlemmar har gemensamt bildat en arbetsgrupp för att tillsamens bidra till en bättre integration av nyanlända. Till att börja med har vi bestämt oss för att fokusera på att ge nyanlända med uppehållstillstånd tillgång till våra medlemmars kompetenser och kontaktnät genom att erbjuda branschmentorer. Med det menar vi en personlig kontaktperson (eller […] Läs mer

Ett jämställt Värmland

Länsstyrelsen i Värmland har med sajten Ettjamstalltvarmland.nu tagit nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Värmland”. Genom ett enkelt anslutningssystem kan stora och små aktörer visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu. Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det […] Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Värmland

I enlighet med bredbandsstrategins handlingsplan har Region Värmland under 2015 skickat in en första ansökan till Tillväxtverket för att med hjälp av medel från Region Värmland, kommunerna samt ERUF-medel bygga ut bredband på landsbygden i Värmland och därmed arbeta mot att nå målet om  att alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Minst tre ERUF-ansökningar kommer […] Läs mer

En testbädd i verkligheten

Projektet syftar till att skapa en arena, en ”testbädd i verkligheten” för att med ny och framtida teknologi utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter kopplat till digitala innovationer, kreativt tänkande och tekniskt utveckling. Testbädden utgörs av operativa verksamheter i kommuner, landsting och andra samhällsnyttiga tjänsteproducenter i form av sjukhus, vård- och omsorgsenheter, akutverksamheter, hemtjänst, skola/utbildning, social-, äldre-, och barnomsorg […] Läs mer

Business Värmland

Business Värmland är ett funktionellt etableringsstöd som skapar förutsättning för tillväxt, förnyelse och konkurrenskraft i det värmländska näringslivet. Projektet, som inleddes 2015, arbetar med etableringsfrågor men även med att öka kontaktytor mot norska marknaden och öppna för möjligheter till export. Business Värmland ska under tre år bygga upp en stadigvarande organisation som positionerar Värmland som en ledande affärsregion.

Matregionen Värmland

Nifa, branschförening för värmländska matföretag, driver för närvarande ett treårigt EU-projekt, ”Matregionen Värmland”. Huvudmålet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung.  Är du matföretagare som vill ta fram nya värmländska produkter, utvecklas, öka din lönsamhet och […] Läs mer

Smaka på Värmland

Som en del i förverkligandet av regeringens vision om Sverige som matland och för att stärka de lokala producenterna arrangerar Hushållningssällskapet, på initiativ av Landshövdingen i Värmland, årligen en årlig stor regional matfestival i Värmland. En mäktig manifestation av lokal värmländsk mat producerad på värmländska råvaror. Sverige – det nya matlandet var en vision som lades fram […] Läs mer