Prioriterade områden

Fyra områden pekas ut som särskilt viktiga för Värmlands utveckling. Till varje område finns mätbara mål och åtgärder kopplade. De prioriterade områdena tar hänsyn till hur omvärlden påverkar oss. De bygger och vidareutvecklar våra kompetenser och styrkor och beaktar de utmaningar Värmland står inför.

De fyra områden som pekats ut som särskilt viktiga för Värmlands utveckling är:

Här är ett par exempel hur de prioriterade områdena griper in i varandra:

  • En fungerande infrastruktur och möjligheter att bredda sin kompetens är två grundförutsättningar för företagsamheten som i sin tur behövs för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Och vi behöver långsiktigt hållbar tillväxt för att få resurser till investeringar i infrastrukturen och kompetensförsörjning.
  • God livskvalitet är viktig för att behålla folk och locka nya till Värmland och de behövs i sin tur för att utveckla näringslivet och den offentliga sektorn – ett arbete som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Som ökar livskvaliteten. I arbetet med de prioriterade områdena spelar det regionala ledarskapet en avgörande roll, inte minst dess förmåga till kraftsamling. Även de övriga grundläggande perspektiven har stor betydelse för hur områdena utvecklas.

Slutmålet är att skapa bästa möjliga livsförutsättningar för människorna i Värmland.