Bättre kommunikationer

Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland. Vi har bra pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god bredbandstillgänglighet. Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att hantera våra samhällsutmaningar. Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, transporter och infrastruktur ska harmoniera med målet om hållbar tillväxt.

Sambandet mellan regioners tillväxt och regionförstoring är tydligt. God tillgänglighet är därmed en förutsättning för tillväxt i Värmland. För att göra det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i hela Värmland måste vi ha välutvecklade system för infrastruktur och transporter för såväl person- som godstrafik. Samma sak gäller om vi ska kunna behålla företagen i regionen och samtidigt locka till oss nya. En väl fungerande infrastruktur har också stor betydelse för kultur-, sport, och friluftsliv – både för boende och besökare.

Våra resor går över allt längre sträckor – regionalt, nationellt och internationellt. I takt med det har de lokala arbetsmarknaderna vuxit. Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse för utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, både i Värmland och för sammanbindning med angränsande regioner. Människors vardagsliv och företags verksamhet skär tvärs över kommungränser, länsgränser och nationsgränser. Det är därför helt avgörande att vi bygger relationer, bedriver påverkan och etablerar samarbeten med Norge, grannlän och grannkommuner. För östra Värmland och delar av Karlstadsregionen är bland annat goda kommunikationer till Örebroregionens arbetsmarknad av stor betydelse. För västra Värmland är tillgängligheten till Norge viktig. År 2020 är förmodligen fler delar av Värmland en del av Oslos lokala arbetsmarknad.

Ett led i att bygga långsiktigt hållbara transportsystem är att allt mer gods förs över från väg till järnväg och sjöfart samt att trafikslagen kombineras med varandra, till exempel lastbil-båt-tåg. Detta ökar betydelsen för sjöfarten och vikten av väl fungerande hamnar med god anslutande infrastruktur på land. Vänersjöfarten och hamnarna i Vänern spelar därför en viktig roll för Värmlands framtida transportsystem.

Även en god IT-struktur med bredbandsuppkoppling är avgörande. Bredbandsuppkoppling ökar möjligheterna att delta i den demokratiska processen och ger förutsättningar för samordning och effektivisering av offentlig sektor. Den skapar också förutsättningar för både nya och etablerade företag att växa i Värmland. Informations- och kommunikationstekniken skapar sociala och ekonomiska möjligheter.

Det är viktigt att Värmland fullt ut tar vara på dessa möjligheter när vi ska tackla våra framtida utmaningar – till exempel våra företags konkurrensförmåga, en åldrande befolkning och utflyttning från landsbygden och negativ miljöpåverkan.

Transportsystemet ska vara hållbart ur ett miljö-, klimat- och likavärdesperspektiv. Det innebär bland annat att de klimatpåverkande utsläppen ska minska och att infrastrukturen ska ge en ökad rörelsefrihet i vardagen för kvinnor, män, flickor, pojkar, äldre och funktionshindrade. Vi måste också arbeta för att transportsystemet ska vara uppbyggt så att det minimerar risken för skador på resenärer och gods.

Utgångspunkten för våra infrastruktursatsningar är fyrstegsprincipen. Det innebär att vi i första hand ser om det går att påverka behovet av transporter och resor. I andra hand undersöker vi om det går att använda den befintliga infrastrukturen mer effektivt. Annars görs begränsade ombyggnationer, och först om det inte räcker blir det fråga om större investeringar. En svår och viktig fråga fram till år 2020 är att arbeta för ett samhällseffektivt transportsystem som samtidigt är hållbart. Här har det regionala ledarskapet en viktig uppgift i att balansera målkonflikter.

Aktiviteter i att-göralistan inom det prioriterade området Bättre kommunikationer