Fler och starkare företag

I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa. Vi skapar förutsättningar för fler företagsamma människor i Värmland.

Genom att omsätta våra idéer till nya varor och tjänster ökar vi vår innovationskraft. Vi intensifierar satsningarna på att ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan. Vi nyttjar vårt läge nära Norge och särskilt till Osloregionen. Vi arbetar aktivt för nya etableringar och för ett arbetsliv med mångfald och jämställdhet.

Värmland har redan idag ett starkt internationellt näringsliv med många exporterande företag inom bland annat massa- och pappersindustrin, stål- och verkstadsindustrin och IT-sektorn. Besöks- och upplevelsenäringen är idag Värmlands snabbaste växande bransch vad gäller nya arbetstillfällen. Men det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan att vi hela tiden fortsätter att förnya vår starka basindustri och har blicken öppen för nya kommande tillväxtbranscher. Det är viktigt för Värmland att bryta den mansdominerande arbetsmarknaden och uppmärksamma branscher och nya näringar där särskilt kvinnor verkar. Dessutom är det nödvändigt att nya svenskars kompetens också tas tillvara.

Det finns ett stort antal solo- och mikroföretag i Värmland som kan komma att växa och utvecklas fram till år 2020, både i städerna och på landsbygden. Där finns en stor potential, till exempel inom den småskaliga livsmedelsproduktionen.

Konkurrensen om företagen och arbetstillfällena fortsätter att öka på grund av globaliseringen. Många av de större bolagen i Värmland har internationella ägare med huvudkontor utanför regionen, vilket betyder att utvecklingsmiljöer flyttas och strategiska beslut fattas på andra platser. Ett gynnsamt företagsklimat och en ökad internationell och nationell konkurrenskraft blir därför allt viktigare för Värmland.

Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan. Här krävs ett nära samarbete mellan det offentliga och näringslivet för att klara av omställningen.

Fler och starkare företag där idéer och utvecklingsresurser tas tillvara ökar attraktionskraften. Det ger fler arbetstillfällen och därmed möjlighet för människor att bo och verka i Värmland.

Genom en välfungerande regional samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga skapas förutsättningar för utveckling. Tack vare forskning inom spjutspetsområden samt nya kombinationer av kunnande kan vi tillhandahålla nya lösningar och skapa förutsättningar för att stärka vår innovationskraft. Det är viktigt att vi är medvetna om att innovationer är ett omfattande begrepp och kan handla om allt från sociala innovationer till tjänste-, process- och produktbaserade innovationer.

Ett starkt entreprenörskap är en nyckel i vårt innovationsarbete. Näringslivet och det offentliga måste prioritera insatser mot områden som ger bättre förutsättningar för ett växande och hållbart företagande. Det handlar bland annat om fungerande samarbeten, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, förnyelse, kommunikationer, marknadsföring, gynnsamma kommunala förutsättningar och service men också om att öka intresset och skapa förutsättningar för såväl kvinnor som män att starta och driva företag.

Norge, med tillväxtmotorn Oslo, är en av Europas snabbast växande ekonomier. Oslo är Värmlands närmaste storstad. Det finns ett stort socialt och kulturellt utbyte över gränsen. Närheten innebär många möjligheter i form av en större närmarknad för företagande, arbetspendling, handel, etableringar och investeringar.

Aktiviteter i att-göralistan inom det prioriterade området Fler och starkare företag