Livskvalitet för alla

Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för att skapa ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för trygghet, tillhörighet och en god hälsa för alla. Vi arbetar för att hela Värmland ska utvecklas och vara en attraktiv region.

Livskvalitet innebär olika saker för oss alla, men det är grundläggande att det finns möjlighet för alla i Värmland att försörja sig och att det finns god hälso- och sjukvård, skola, omsorg och bra kommunikationer. En annan grundförutsättning är att det finns en öppen och bejakande inställning till människors olika önskemål, oavsett deras kön, bakgrund, ålder, sexuella läggning eller funktionshinder. Det behövs ett stärkt barnperspektiv med insatser som leder till goda uppväxtvillkor och ett folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete under hela livet.

Även människors upplevelse av trygghet, delaktighet och ett öppet socialt klimat är viktiga för vår livskvalitet och därmed för Värmlands utveckling. Där är ett starkt idrotts- och kulturliv och en stark social ekonomi viktiga för att skapa sammanhållning.

Andra faktorer som ökar Värmlands attraktionskraft är en mångfald av attraktiva boendealternativ, lockande livsmiljöer, ett brett utbud av upplevelser och ett rikt föreningsliv. I Värmland har vi stadens puls, småstadens charm och en stark landsbygd. Kontrasterna gör att det är viktigt att samspelet mellan stad och land fungerar väl för att utveckla Värmland på bästa sätt.

Idag är våra skogar och vattendrag ofta underutnyttjade resurser för avkoppling och upplevelser. Genom att öka tillgängligheten kan fler människor ta del av dem, vilket kan öka livskvaliteten för invånarna samtidigt som det stärker besöksnäringen. Även att vårda och hålla landskapet öppet och attraktivt har stor betydelse för såväl företagande som livskvalitet. Värmlands utveckling är beroende av en hållbar förvaltning av våra natur- och kulturtillgångar och ett aktivt klimat- och miljöarbete.

Kulturen är viktig för Värmland. Vi har ett kulturliv med både bredd och spets, som bidrar till social gemenskap, rika upplevelser och en positiv bild av Värmland. För att Värmland ska kunna vara en livskraftig region behöver det finnas allt ifrån ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet till en mångfald av möjligheter till eget skapandet. Alla som bor i Värmland ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Värmland erbjuder redan lockande miljöer och unika tillgångar, men vi kan utveckla dem och bli bättre på att berätta för andra om dem. Förutom att det berikar våra liv kan en sådan utveckling innebära fler besökare och en bättre grund för småskaligt näringsliv.

Våra åtgärder inom området Livskvalitet för alla är:

  • attraktiv livsmiljö
  • bättre folkhälsa
  • ett rikare kulturliv
  • tydligare profilering av Värmland

Aktiviteter i att-göra-listan inom det prioriterade området Livskvalitet för alla