Värmlands att-göra-lista

Värmlands att-göra-lista är ett av verktygen för att genomföra det vi gemensamt har kommit överens om i Värmlandsstrategin. Alla aktörer i Värmland kan gå in på den och berätta vad de gör för att målen i Värmlandsstrategin ska nås. Ambitionen är att visa på vem som gör vad när det gäller Värmlands utveckling på ett tydligt och öppet sätt.

Listan sorterar aktiviteterna efter de fyra prioriterade områdena.

  • Livskvalitet för alla
  • Fler och starkare företag
  • Höjd kompetens på alla nivåer
  • Bättre kommunikationer

Läs mer om dem här.

Här kan du läsa mer om Värmlandsstrategin, om de åtta värmländska styrkorna och om de 33 målen i strategin.

Senaste aktiviteterna

Green Drive Region/Budkavlen

Logotyp_GreenDrive

Interreg-projektet Green Drive Region samarbetar över gränserna för att öka andelen fossilfria drivmedel i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark. Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Projektets uppdrag är att informera och sprida kunskap i riktning mot målet. Detta görs bland annat genom informationsturnén ”budkavlen” som ska besöka kommuner i hela projektområdet. Under […] Läs mer

Värmlands bildgalleri

Jag beslutade mig för att sluta åka på charterresor utomlands och istället lägga pengarna på att lära känna Värmland mera ingående. Därför startade jag i januari 2015 hemsidan Värmlands bildgalleri, www.värmlandsbilder.se, där jag visar bilder från mina turer i Värmland, så att även omvärlden kan få se hur fint det är att bo och leva i Värmland.  Jag har […] Läs mer

Akademin för smart specialisering

Karlstads universitet

Region Värmland och Karlstads universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering, en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.  Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen […] Läs mer

Rotary Karlstad Integration

De fem klubbarna med ca 350 medlemmar har gemensamt bildat en arbetsgrupp för att tillsamens bidra till en bättre integration av nyanlända. Till att börja med har vi bestämt oss för att fokusera på att ge nyanlända med uppehållstillstånd tillgång till våra medlemmars kompetenser och kontaktnät genom att erbjuda branschmentorer. Med det menar vi en personlig kontaktperson (eller […] Läs mer

Ett jämställt Värmland

logga_ettjamstalltvarmland-1

Länsstyrelsen i Värmland har med sajten Ettjamstalltvarmland.nu tagit nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Värmland”. Genom ett enkelt anslutningssystem kan stora och små aktörer visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu. Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det […] Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Värmland

rv_silver-black_8

I enlighet med bredbandsstrategins handlingsplan har Region Värmland under 2015 skickat in en första ansökan till Tillväxtverket för att med hjälp av medel från Region Värmland, kommunerna samt ERUF-medel bygga ut bredband på landsbygden i Värmland och därmed arbeta mot att nå målet om  att alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Minst tre ERUF-ansökningar kommer […] Läs mer

En testbädd i verkligheten

comparestor

Projektet syftar till att skapa en arena, en ”testbädd i verkligheten” för att med ny och framtida teknologi utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter kopplat till digitala innovationer, kreativt tänkande och tekniskt utveckling. Testbädden utgörs av operativa verksamheter i kommuner, landsting och andra samhällsnyttiga tjänsteproducenter i form av sjukhus, vård- och omsorgsenheter, akutverksamheter, hemtjänst, skola/utbildning, social-, äldre-, och barnomsorg […] Läs mer

Business Värmland

logotyp_bv_org

Business Värmland är ett funktionellt etableringsstöd som skapar förutsättning för tillväxt, förnyelse och konkurrenskraft i det värmländska näringslivet. Projektet, som inleddes 2015, arbetar med etableringsfrågor men även med att öka kontaktytor mot norska marknaden och öppna för möjligheter till export. Business Värmland ska under tre år bygga upp en stadigvarande organisation som positionerar Värmland som en ledande affärsregion.

Matregionen Värmland

nifa_logo

Nifa, branschförening för värmländska matföretag, driver för närvarande ett treårigt EU-projekt, ”Matregionen Värmland”. Huvudmålet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden för de värmländska matföretagarna genom affärsutveckling, bättre samverkan och tydligare profilering av Värmland med hjälp av matens identitet och ursprung.  Är du matföretagare som vill ta fram nya värmländska produkter, utvecklas, öka din lönsamhet och […] Läs mer

Smaka på Värmland

hs_logo2_liggande_rgb

Som en del i förverkligandet av regeringens vision om Sverige som matland och för att stärka de lokala producenterna arrangerar Hushållningssällskapet, på initiativ av Landshövdingen i Värmland, årligen en årlig stor regional matfestival i Värmland. En mäktig manifestation av lokal värmländsk mat producerad på värmländska råvaror. Sverige – det nya matlandet var en vision som lades fram […] Läs mer

Avslutade aktiviteter

Analys av företagens behov på tågsträckan Stockholm – Oslo

hk_logo

Nu gör Handelskammaren Värmland, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, en unik övergripande analys av vad företagen har behov av på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. Genom en stor enkätundersökning vill Handelskamrarna i Värmland och Mälardalen ta fram en övergripande bild av näringslivets behov vad gäller tåg mellan Stockholm och Oslo – såväl kortsiktiga, nutida behov som långsiktiga framtida behov […] Läs mer

Konstsamtal i vården

Utskrift

Årjäng kommun har tillsammans med Arvika kommun och Forshaga kommun startat projektet Konstsamtal i vården i samarbete med Konstfrämjandet. En låda med konst tas fram och förmedlas till olika boenden. En konstpedagog samt två konstnärer på varje ort har engagerats. Runt konsten ska sedan samtal föras. Konstsamtal ger möjlighet för personal och vårdtagare inom vården och omsorgen att tillsammans se […] Läs mer

Öppenhet – Ja tack!

karlstads_kommun_cmyk

Den 7 december 2015 startade en kampanj för att minska främlingsfientlighet och underlätta möten mellan Karlstadsbor och nyanlända. Vi vill visa att Karlstad är en stad som är öppen för det som är nytt och annorlunda. Kampanjen består av två delar: Webbplatsen varmtvälkommen.se – en mötesplats där gamla och nya Karlstadsbor kan anmäla sig för att mötas och lära känna […] Läs mer

Entreprenörskapsstrategi

rv_silver-black_8

Vi behöver fler entreprenörer i Värmland. Därför har Region Värmland tagit fram en strategi för att uppmuntra till ökat entreprenörskap, en strategi för hur vi ska jobba för fler entreprenörer. Värmlandsstrategin är en paraplystrategi som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin för att konkretisera […] Läs mer

Schyst! Jämlik kommunikation

rv_silver-black_8

Väldigt många arbetar med kommunikation i någon form, även om vi inte tänker på det. Du och många fler skriver e-post och brev, inbjudningar, rapporter, handlägger ärenden, förbereder digitala presentationer, deltar i diskussioner, producerar innehåll till hemsidor och trycksaker, programblad och annonser. Syftet med Schyst! är att inspirera till ett språk- och bildbruk som inte […] Läs mer

Regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är en paraplystrategi för hela Värmland som pekar ut vad vi behöver göra, men inte hur. Därför kopplas befintliga och kommande handlingsplaner och strategier inom flera områden till Värmlandsstrategin. Dessa konkretiserar på så sätt Värmlandsstrategins åtgärder genom att peka ut bland annat roller och ansvar. Forsknings- och innovationsstrategin som antagits ska vara ett verktyg för en […] Läs mer

Värmland läser

rv_silver-black_8

Läsförståelsen sjunker och framför allt unga läser allt mindre. Läsandet ligger till grund för mycket och påverkar såväl studier som arbetsliv. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare. Region Värmland vill bidra till att öka läsandet hos såväl ung som gammal. I november inleds därför kampanjen Värmland läser. Värmland läser vill bidra till ökad […] Läs mer

Filmskapande i Grums

rv_silver-black_8

I projektet använder man filmen som ett redskap för att kommunicera och relatera till sin nya livssituation, skapa mening och ha kul. Målgruppen är nyanlända ungdomar boende på HVB-hem. Projektet syftar till att ge individerna en möjlighet till kontaktytor med orten de bor på och till andra barn, ungdomar och vuxna. Projektet har sin verksamhet […] Läs mer

Värmland i framtiden

rv_silver-black_8

Värmland i framtiden var en konferens för dig som på något sätt arbetar med frågor som påverkar den regionala utvecklingen. Dagen tog avstamp i Värmlandsstrategin 2014-2020 och utgjorde ett tillfälle för avstämning gentemot de 33 mål som Värmland jobbar mot men också ett tillfälle till ny kunskap om hur vi kan ta oss an våra utmaningar.  […] Läs mer

Kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla nya tankar och idéer? Vill du ha möjligheten att bidra till innehållet i utbildningen av framtidens arbetskraft? Vill du öppna upp dörrar till oväntade samarbeten och framtida rekryteringar genom att vara synlig som arbetsgivare på universitetet? Tillsammans med Karlstads universitet bjuder Handelskammaren in till en förmiddag med fokus på kompetens, företagsutveckling och framtidens arbetskraft! […] Läs mer