Karlstads universitet

Styrka

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet och känt för att vara lite modigare och för att utmana det etablerade. Universitetet är också känt för att utbildning och forskning sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Det har en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Karlstads universitet förser näringslivet och den offentliga sektorn med kompetens. Det är också en viktig aktör i arbetet med att uppmuntra fler människor i Värmland att gå ett steg längre i utbildningskedjan.

Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet är världsledande. Värmlands starka ställning inom tjänsteforskning har också lett till att Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) har etablerat Sveriges första tjänsteforskningsinstitut i Karlstad.

Karlstads universitet är en viktig part i Värmlands väl fungerande Triple Helix-samverkan där också offentliga parter och näringsliv ingår. Samarbetet utmärker sig när det gäller satsningar på regional utveckling. Anledningen till framgångarna är ett är långsiktigt, strukturerat och målinriktat arbete. Styrkor är de korta kontaktvägarna mellan aktörerna, långsiktighet i
finansieringen, tio nya professurer inom regionalt efterfrågade forskningsområden och ett engagerat näringsliv som bland annat samverkar i kluster.

I rapporten OECD Territorial Reviews Sweden omnämns Värmland särskilt som en region utanför storstadsregionerna som har kommit mycket långt vad gäller sitt innovationsarbete och sin utveckling av regionala kluster. Värmland är den enda regionen i Sverige som omnämns i detta sammanhang. Vidare lyfter OECD fram att Karlstads universitet spelar en aktiv roll i många aspekter som rör utvecklingen i Värmland och universitetet har gjort betydande satsningar för att utveckla och främja innovation såväl
regionalt som nationellt.

Värmland har också hög kompetens på området risk och säkerhet. Här finns idag ett antal centrala myndigheter som har till uppgift att öka säkerheten i samhället, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Konsumentverket, Elsäkerhetsverket, Försvarshögskolan och Karlstads universitet med magister-, master- och forskarutbildningar inom området säkerhet i samhället. Landstinget i Värmland har en nationellt ledande ställning när det gäller registrering och statistik över olycksfall och personskador.

Tilltron till universitet som tillväxtmotorer för utvecklingen av en plats blir allt synligare i olika regionala strategier. I en tid av hög förnyelsetakt är innovationer en nyckel till framgång. Nya produkter, processer och affärskoncept ställer krav på framgångsrika regionala innovationsmiljöer. För Värmland är Karlstads universitet del i det arbetet oerhört viktigt.

Utmaningar

Fortsatt koncentration av statliga forsknings- och verksamhetsmedel till de större lärosätena.

Att hela Värmland ska kunna ta del av tillgången på högre utbildning.

Att samverkan inte värderas och står i fokus när forskningsanslag tilldelas.

Att skapa förutsättningar för alla att utbilda sig ett steg till jämfört med sin tidigare nivå är Värmlands viktigaste utmaning. Framtidens jobb kommer i allt högre grad att kräva högre utbildning. Här har Karlstad universitet en roll.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Karlstads universitet

De åtta styrkorna