Internationellt näringsliv

Styrka

Det värmländska näringslivet navigerar på en världsmarknad. Värmland har bland den högsta andelen anställda i utlandsägda företag i riket. Dessutom ligger vi i topp när det gäller varuexport per sysselsatt. Den höga andelen utlandsägda företag samt det faktum att de värmländska varuproducenterna har en högre produktion per sysselsatt än genomsnittet i riket visar att många värmländska varuproducenter är globalt konkurrenskraftiga.

Att internationella företag väljer att förlägga sin verksamhet i länet visar på att det finns internationella konkurrensfördelar inom det värmländska näringslivet.

Eftersom Sverige internationellt inte är att betrakta som ett låglöneland baseras dessa konkurrensfördelar snarare på en hög kompetens. För Värmland återspeglas det särskilt i den höga produktiviteten inom den varuproducerande sektorn. Det blir dock svårare och svårare att skilja varuproduktionen från tjänsteproduktionen då trenden går mot att tjänsteinnehållet ökar även inom varusektorn.

Det goda värmländska handelsnettot, som 2010 uppgick till 14 miljarder, bidrar starkt till Sveriges positiva handelsnetto, som 2010 var cirka 75 miljarder. Värmlands positiva handelsnetto utgör ett starkt underlag för den värmländska och svenska välfärden.

I Värmland finns den varuexporterande industrin inom framförallt pappers- ochmassaindustrin, förpackningsindustrin samt inom stål- och verkstadsindustrin. Tyskland och Norge sticker ut som viktiga handelsnationer för Värmland. Andra nationer som återfinns på topp-tio-listan för värmländsk varuexport är Italien, USA, Danmark, Kina, Finland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

Även den värmländska besöksnäringen är starkt internationell och 2012 hade Värmland högst andel utländska gästnätter bland länen i riket. De utländska besökarna medför ett yttre inflöde av kapital som gynnar den värmländska välfärden. De utländska besökarna följer ganska väl länets handelsmönster med flest utländska besökare från Norge följt av Tyskland, Nederländerna, Danmark och Kina.

Utmaningar

Ett mycket internationaliserat näringsliv innebär inte bara fördelar. När beslutsfattandet flyttar från regionen till ett internationellt företag är det svårare för lokala och regionala beslutsfattare att påverka och få med ägarna som aktörer i den regionala utvecklingen.

Risken för nedläggningar är även större när företagets lokala och regionala förankring minskar. Det ställs med andra ord stora krav på att verksamheterna inom länet fortsätter att vara innovativa och högproducerande för att säkerställa att verksamheterna blir kvar.

Inte ens detta är dock alltid en försäkring och det ställs även stora krav på det regionala ledarskapet att hantera det internationella ägandeskapet så att verksamheterna blir kvar i regionen.

Den omfattande internationella handeln medför även att Värmland är känsligt för svängningar i den globala ekonomin, något som märktes under den globala lågkonjunkturen 2009 då den värmländska ekonomin sjönk. Återhämtningen var dock snabb och 2010 var produktionen i Värmland igång igen.

Det är dock fortfarande en utmaning att den värmländska ekonomin är såpass beroende av omvärlden. Här krävs ständig förnyelse
och innovation samt att det bildas ett mer diversifierat näringsliv för att säkerställa ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv i Värmland.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Internationellt näringsliv

De åtta styrkorna