Karlstad

En tredjedel av Värmlands befolkning bor numera i Karlstad och mer än 40 procent av arbetstillfällena i Värmland finns där. Också när det gäller nya arbetstillfällen skapas de flesta i Karlstad. Sedan 1993 har antalet arbetstillfällen ökat med cirka 7 000 där.

Styrka

En tredjedel av Värmlands befolkning bor numera i Karlstad och mer än 40 procent av arbetstillfällena i Värmland finns där. Också när det gäller nya arbetstillfällen skapas de flesta i Karlstad. Sedan 1993 har antalet arbetstillfällen ökat med cirka 7 000 där.

Ökningen i hela Värmland under den här perioden har varit runt 4 800. Skillnaden beror på att antalet arbetstillfällen har minskat i vissa kommuner.

Vi ser också en framväxande Karlstadsregion med ett ökat samarbete inom en rad områden. Närmare hälften av Värmlands arbetsföra befolkning bor idag inom Karlstadsregionen som har en hög kompetens inom området samhällsskydd och beredskap och flera arbetsgivare som erbjuder spännande karriärmöjligheter inom detta område.

Karlstadsregionen är dock beroende av övriga kommuner i Värmland för sin tillväxt och vice versa. Detta är särskilt tydligt när man studerar arbetspendlingsströmmar inom Värmland. Kopplingen mellan storleken på den regionala arbetsmarknaden och en uthållig befolkningstillväxt blir allt tydligare. Karlstads lokala arbetsmarknadsregion omfattar därför idag i praktiken ännu fler kommuner än Karlstadsregionen och är bland de befolkningsmässigt största i Sverige utanför storstäderna.

Den stora arbetsmarknadsregionen är en styrka för hela Värmland då en större arbetsmarknad ger möjlighet för fler arbetstagare och arbetsgivare att mötas och chanserna till bättre rekryteringar ökar. Arbetsmarknaden blir också mindre struktur- och konjunkturkänslig.

Att Karlstad är en universitetsstad är också styrka för Värmland då det ökar Värmlands attraktivitet och ger tillgång till högre utbildning i hela regionen.

Karlstad är en eventstad för både professionell kultur och elitidrott. Dessa verksamheter är viktiga varumärkesbärare för en region.

Utmaningar

Att stärka Karlstads roll som motor för hela Värmland, även landsbygden. Att visa på värdet av att ha en stark tillväxtmotor i regionen.

Att öka Karlstads attraktionskraft så att det bidrar till att fler människor och företag från andra regioner väljer Värmland som sin livsplats och etableringsort.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Karlstad

De åtta styrkorna