Skog

Näringslivet i Värmland är starkt präglat av våra naturrikedomar. Värmland var tidigt framgångsrikt med att förädla skogen. Idag är Värmland världsledande inom pappers-, massa- och förpackningsindustrin.

Styrka

Näringslivet i Värmland är starkt präglat av våra naturrikedomar. Värmland var tidigt framgångsrikt med att förädla skogen. Idag är Värmland världsledande inom pappers-, massa- och förpackningsindustrin.

Var sjätte kartongförpackning i världen med flytande innehåll har sitt ursprung i Värmland. I Värmland finns hela värdekedjan, från råvara till färdig förpackning. Dessutom har den värmländska skogsindustrin och järnbruken bidragit till utvecklingen av Värmlands starka stål- och verkstadsindustri.

24 procent av Värmlands industrianställda finns i skogsindustrin. I jämförelse med övriga regioner i Sverige är det bara Västernorrland som har en högre andel. Skogsindustrin i Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror, när man räknar samman dem. Värmland har en betydande roll i detta. Klusterorganisationen The Paper Province är till för att främja arbetet mellan sina medlemsföretag som finns inom massa- och pappersindustrin. Den har prisats för att ha skapat samarbete mellan sina medlemmar och Karlstads universitet och den offentliga sektorn. Samarbetet har utsetts till ett “European World Class Cluster” av EU:s Cluster observatory.

Skogsnäringen bedriver forskning och utveckling kring hur skogen ska kunna användas mer som förnybar resurs i arbetet med att ställa om till en biobaserad samhällsekonomi. Värmland ligger i framkant här. Satsningen på bioekonomi harmonierar direkt med EU:s nya skogsstrategi.

Skogens resurser har också ett mycket stort socialt värde. Skogens betydelse för att bevara biologisk mångfald, för rekreation och för människors hälsa och välbefinnande ökar allt mer. Skogen utgör i sig en anledning till att resa till Värmland för många besökare, både inhemska och internationella, och det gynnar besöksindustrin. Naturturismen är idag en liten andel av besöksnäringen men en gren som förväntas växa.

Utmaningar

Stora delar av det värmländska näringslivet har i omgångar genomgått större strukturomvandlingar. Skogsindustrin är inget undantag. Värmland har idag en konkurrenskraftig industri som grundar sig på bland annat betydande produktivitetsökningar.

Industrin skapar dock inte sysselsättningstillfällen i Värmland i samma utsträckning som tidigare. För att skogsindustrin fortsatt ska vara en styrka för Värmland krävs det att industrin satsar på förnyelse, ökar sitt tjänsteinnehåll och positionerar sig inom områden som förnyelsebar energi och energieffektiviseringar.

Skogen är en förnybar resurs och det är viktigt att vi hanterar den på ett ekologiskt hållbart sätt, annars riskerar vi att skada ekosystemet. Ytterligare en utmaning är att bibehålla och vidareutveckla goda relationer mellan besöksnäringen och markägarna.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Skog