Välkomnande och öppet

Styrka
Tillgången på människor i en region är avgörande för regionens ekonomiska och sociala utveckling. Människorna utgör grunden och kraften i den regionala tillväxten och utvecklingen. Människorna i Värmland beskrivs i flera attitydundersökningar som varma, positiva, öppna, välkomnande, enkla, genuina, jordnära och ödmjuka. Flera empiriska studier visar att ett bra bemötande ökar till exempel en stads konkurrenskraft och attraktivitet och att människor oftare väljer att återkomma till en plats om de får en positiv upplevelse vid första besöket.

Den här strategin syftar till att förstärka arbetet med att bejaka mångfald och respekten för människors olika önskemål och val i Värmland. Den innebär också ett ännu större fokus på barn och ungas möjligheter att leva ett gott liv.

I utvecklingen av en region är det förhållningssättet avgörande, eftersom kreativa och innovativa samhällen inte är enhetliga. De kännetecknas istället av att det finns en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer hos befolkningen.

Att människorna i Värmland beskrivs med positiva mjuka värden är ett starkt konkurrensmedel då det finns en mängd olika platser människor och företag kan välja mellan när det kommer till att bestämma sig för en livsplats eller etableringsort. Det här är därför en viktig styrka vi ska bygga vidare på och aktivt förstärka.

Utmaning
Att Värmlands befolkning blir allt äldre riskerar att på sikt hämma näringslivets konkurrenskraft. Det betyder också att den offentliga sektorn får svårare att utföra sina uppgifter, bland annat inom hälso och sjukvården.

Det är därför viktigt för Värmland att vända den pågående befolkningstrenden, det vill säga öka inflyttningen och minska utflyttningen.

Under processen med Värmlandsstrategin har det kommit fram att Värmland måste arbeta mer med attityder och öppenhet vad gäller inflyttning och integration. En utmaning är att få hela Värmland att se frågan om öppenhet och tolerans som en av Värmlands viktigaste framtidsfrågor och tillväxtfaktorer. Alla människors kompetens måste tas tillvara, inte minst nya svenskars kompetens.

I en studie som mäter öppenhet och tolerans rankas Värmland på plats 18 av Sveriges 21 län. Undersökningar av jämställdhet visar att Värmlands rankas lägre på flera av de parametrar som mäts. Vidare visar empiriska studier att det finns ett samband mellan
år av utbildning och attityder gentemot invandring.

Värmland har idag en av de lägsta utbildningsnivåerna i riket. Det är en utmaning för Värmland att få fler att vilja gå längre i utbildningskedjan, inte bara för att säkra framtida kompetens, utan även för att vår region ska bli mer öppen och tillåtande.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Välkomnande och öppet

De åtta styrkorna