Vänern

Värmland är rikt på vatten, inte minst tack vare Vänern. Det är EU:s största insjö med en lång och till stor del orörd skärgård, rik på naturupplevelser och djurliv.

Styrka

Värmland är rikt på vatten, inte minst tack vare Vänern. Det är EU:s största insjö med en lång och till stor del orörd skärgård, rik på naturupplevelser och djurliv.

Intresset ökar för att använda Vänern för att stärka Värmlands attraktionskraft gentemot både boende, besökare och inflyttare.

Omkring 800 000 människor får sitt dricksvatten från Vänern och Göta älv.

Vänern är också en viktig transportled som binder ihop oss med västkusten. Leden är av stor vikt för Värmlands företag och idag fraktas omkring 1,9 miljoner ton gods per år på Vänern. Sjön kan i framtiden bli en viktig resurs i arbetet med att ställa om delar av transportsystemet till ett mer hållbart alternativ.

Utmaningar

Vänersjöfartens framtid är beroende av utbyggda slussar i Trollhättan. Trafikverkets utredning pekar på att nya slussar i kombination med EU:s regelverk för inre vattenvägar skulle kunna öka godsmängden till omkring 3,9 miljoner ton per år mot år 2030. Det skulle vara positivt för såväl näringslivet som miljön.

Värmlands närhet till vatten har en baksida i form av risken för översvämning. Många områden har ett utsatt läge, exempelvis Klarälvdalen, Karlstad vid Vänern samt Arvika och Säffle vid Glafsfjorden respektive Byälven. Höga vattenflöden kan också påverka viktig transportinfrastruktur, som, i Vänerns fall, E 45, E 18 och järnvägssträckan Göteborg– Stockholm. Enligt Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads Universitet kommer tillrinningen till Vänern att öka i ett förändrat nederbördsklimat.

När det gäller marknadsföringen av Värmland mot besökare, företag och möjliga inflyttare är både Vänern och Klarälven underutnyttjade resurser. Värmland förknippas mycket sällan med Vänern eller Klarälven, enligt de varumärkesmätningar som gjorts.

Det är också en utmaning att bevara den vackra skärgårdsmiljön för boende och besökare, och samtidigt öka tillgängligheten till skärgården för alla och underlätta nyttobruket av Vänern i form av exempelvis godstrafik.

Aktiviteter i att-göra-listan inom styrkan Vänern

De åtta styrkorna