Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020.
Genom att sträva mot att förverkliga vår gemensamma vision ”Värmland – ett skönare liv” skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi för hela länet. Den pekar ut vad vi ska göra i Värmland, inte hur. Därför kopplas både befintliga och kommande handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd områden, exempelvis inom kultur, klimat och miljö, infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och näringslivsutveckling. Dessa planer och fördjupade strategier konkretiserar åtgärderna i Värmlandsstrategin och pekar ut såväl roller som ansvar, tidsaspekter och möjliga finansieringskällor.

4 prioriterade områden

I Värmlandsstrategin pekas fyra områden ut som särskilt viktiga. Det är dem vi ska fokusera på när vi arbetar för att göra Värmland till en bättre plats för alla. Läs mer om de prioriterade områdena här.

8 värmländska styrkor

Utvecklingen av Värmland behöver bygga på det vi redan är bra på och kända för. Styrkorna är vår gemensamma plattform för vår utveckling och marknadsföring. Läs mer om de värmländska styrkorna här.

33 mål att arbeta mot

Till varje prioriterat område finns ett antal mätbara mål att arbeta mot – sammanlagt 33 stycken. Målen är så kallade effektmål på en övergripande samhällsnivå. De olika målen är beroende av konjunktursvängningar och av händelser i vår omvärld. Men de går också att påverka med åtgärder som vi i Värmland väljer att gemensamt vidta. Läs mer om de 33 målen här.

Ingen och alla äger Värmland. Alla vi som bor och verkar i Värmland är beroende av att länet utvecklas åt rätt håll och är en bra plats att leva i. Och att få Värmland att utvecklas åt rätt håll är också allas vårt ansvar.