Värmlandsstrategins 33 mål

Varje prioriterat område följs av en strategisk inriktning och ett antal mätbara mål.
Målen är så kallade effektmål på en övergripande samhällsnivå. De olika målen är beroende av konjunktursvängningar och av händelser i vår omvärld.

 1. Nettoinflyttning till Värmland om 5 000 personer.
 2. Karlstads lokala arbetsmarknad ska befolkningsmässigt bli Sveriges sjunde största.
 3. Ohälsotalet i Värmland ska minska och nå riksgenomsnittet.
 4. Sjukpenningtalet i Värmland ska minska och fortsätta ligga under riksgenomsnittet.
 5. Försörjningsbördan i Värmland ska närma sig riksgenomsnittet. ’
 6. Skillnader på arbetsmarknaden mellan könen och mellan de med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund ska minska.
 7. Skillnader inom utbildningsystemet mellan könen och  mellan de med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrundska minska.
 8. Relativt sett ökade statsbidrag enligt kultursamverkansmodellen.
 9. Värmland ska vara mer känt för sina styrkeområden och det vi vill att dessa förknippas med.
 10. Antal nystartade företag ska närma sig riksgenomsnittet.
 11. Andelen som vill vara företagare ska öka.
 12. Det privata näringslivets investeringar i forskning och utveckling ska öka till samma nivå som riket exklusive storstadslänen.
 13. Ökad innovationskraft så att Värmland närmar sig riket exklusive storstadslänen.
 14. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska vara högre än riksgenomsnittet.
 15. Antalet förvärvsarbetande 16 år och äldre i Värmland ska öka med 5 000.
 16. Andelen kvinnor som är representerade i styrelser ska öka.
 17. Utsläppen av växthusgaser ska minska mer i Värmland än i riket som helhet.
 18. Energieffektiviseringen i Värmland ska vara högre än för riket.
 19. Andelen förnybar energianvändning av slutgiltig energianvändning i Värmland ska öka.
 20. En ökad andel unga ska gå ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram.
 21. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och fortsatt ligga över riksgenomsnittet.
 22. Andelen av befolkningen 30–34 år med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig riksgenomsnittet.
 23. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att lediga arbeten i relation till arbetslösheten minskar.
 24. Den öppna arbetslösheten ska minska och fortsätta ligga under riksgenomsnittet.
 25. Ungdomsarbetslösheten ska minska och närma sig riksgenomsnittet.
 26. Andelen långtidsarbetslösa ska vara lägre än i riket.
 27. Ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland.
 28. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.
 29. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagståg) ska minska.
 30. Antalet avgångar och passagerare vid Karlstad Airport ska öka.
 31. Direktflyg till Köpenhamn och minst en annan internationell hubb.
 32. Öka godsmängden som transporteras på Vänern.
 33. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.